Rauhan Forum, Loviisan kirkko, v. 2001

Rauhan Forum, Loviisan kirkko, v. 2001