Pitkä odotus, sekatekniikka, v. 2001, 2006 , 145 x 200 x 125 cm

Pitkä odotus, sekatekniikka, v. 2001, 2006 , 145 x 200 x 125 cm